As-maa-ul Hus-naa 2


 1. Huwalloohul ladzii laa ilaaha illaa huwar roh-maanur rohiim.
 2. Al malikul quddusus salaamul mutminul muhaiminul aziizul jabbaarul mutakabbir.
 3. Al khooliqul baari-tul mushowwirul ghoffaarul hhaar.
 4. Al wahhabur rozzaaqul fattaahul aliim.
 5. Al obidlul baasithul haafidlur roofi¶.
 6. Al mu-izzul mudzillus samii-ul bashiir.
 7. Al hakamul adlul lathiiful khobiir.
 8. Al haliimul azhiimul ghofuurusy syakuurul aliyyul kabiir.
 9. Al hafiizhul muqiitul hasiibul jaliil.
 10. Al kariimur roqiibul mujiibul waasi-ul hakiim.
 11. Al waduudul majiidul baatitsusy syahiid.
 12. Al haqqul wakiilul wiyyul matiin.
 13. Al waliyyul hamiidul muh-shil mub-di-ul mu-iidul muh-yil mumiit.
 14. Al hayyul yyuumul waajidul maajidul waahidul ahadush shomad.
 15. Al odirul muq-tadirul muddimul mu-akh-khirul awwalul aakhiruzh zhoohirul baathin.
 16. Al waalil muta-aalil barrut tawwabul munt-taqimul afuwwur ro-tuufu maalikul mul-ki dzul-jalaali wal ik-room.
 17. Al muq-sithul jaami-ul ghoniyyul mugh-nil maani-udl dloorrun naafi-un nuurul haadil badii-ul baaqil waaritsur rosyiidush shobuur.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s